HAUG.jpg

Konzultant projekta prof. dr. Andreas Haug (Institut za muzikološka istraživanja Sveučilišta „Julius Maximilian“ u Wuerzburgu) u posjetu arhivima i istraživačkom timu u Zagrebu

U Zagrebu je od 7. do 10. studenoga 2017. u radnom posjetu članovima istraživačkog tima boravio konzultant prof. dr. Andreas Haug, voditelj projekta „Corpus monodicum“ i ravnatelj Instituta za muzikološka istraživanja Sveučilišta „Julius Maximilan“ u Wuerzburgu.

Boravak je imao primarni zadatak upoznavanje konzultanta s originalima glazbenih i liturgijskih izvora koji su pohranjeni u Metropolitanskoj knjižnici u Zagrebu, te u Arhivu HAZU-a i NSK-a. U tom su kontekstu postavljene nove smjernice istraživanja najstarijeg notnog zapisa glagoljaškog pjevanja, fragmenta iz 16. stoljeća koji se čuva u Zagrebu, u Arhivu HAZU, u dogovoru i  konzultaciji sa dr. Marijanom Horvat iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Temeljem uvida u originale rukopisa detektirane su neke signifikantne rubrike koje bi trebalo istražiti u kontekstu obreda biskupije Zagreb u srednjemu vijeku, te je poglavito analiziran repertoar sekvenci. Osim originala zagrebačkih liturgijskih i glazbenih dokumenata, profesoru Haugu su predstavljeni i digitalni preslici onih izvora koje su članovi tima prikupili u dosadašnjem terenskom istraživanju u arhivima u Splitu, Zadru, Šibeniku, Trogiru, Rabu i Dubrovniku s ciljem njegova osvrta na tipologiju i smjer budućeg komparativnog istraživanja hrvatskih izvora u odnosu na europske. Budući da je dio projekta posvećen i izvorima za cantus fractus, profesor Haug je temeljem poznavanja recentnih iskustava inozemnih kolega u radu na ovoj temi predložio još jedan novi, konkretni sondažni princip rada s kodeksima u Dalmaciji koje obrađuje Hana Breko Kustura. Dogovoren je njegov idući dolazak na konzultacije s timom, te zajednički rad na originalima rukopisa u narednoj godini.